AKTYWNA TABLICA

aktywna

W lipcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły za granicą.

Szkoła Podstawowa nr 112 im.Marii Kownackiej Warszawa przystąpiła w roku szkolnym 2018/ 2019 do rządowego programu „Aktywna Tablica”. W ramach projektu zostały zakupione sprzęty umożliwiające naukę z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązuje się do zrealizowania następujących zadań:

 1. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach
  i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 2. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  • zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 • wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
 • wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;
 • przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1–4 oraz:
 • ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
 • charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
 • wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;
 • udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica

Szanowni Nauczyciele w ramach szkolnych zespołów przedmiotowych (zespół humanistyczny, zespól matematyczno- przyrodniczy, zespół edukacji wczesnoszkolnej, zespół języków obcych) prosimy o wybranie przedstawicieli, którzy zrealizują zajęcia otwarte z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz innych narzędzi TIK (komputer, laptop, tablet itp.)

Celem zajęć jest wykorzystanie nowatorskich rozwiązań programowych  i metodycznych podczas lekcji przez nauczycieli uczących w salach wyposażonych
w pomoce dydaktyczne dzięki programowi „Aktywna Tablica”

W ramach projektu zapraszamy wszystkich nauczycieli SP 112 do rozwijania kompetencji poprzez szkolenia oferowane przez OEIIZK:

https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/

oraz rejestrację i skorzystanie ze szkoleń online na platformie:

https://etwinning.pl/tydzien-z-tablica-interaktywna/

Koordynator szkolny SP 112

Ewa Bielska

Reklama