Lekcje otwarte

W ramach realizacji zadań projektu „Aktywna Tablica”, każda ze szkół uczestnicząca w programie zobligowana była do zorganizowanie w ramach międzyszkolnych sieci współpracy lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, z zastosowaniem metod pracy aktywizujących uczniów. W naszej szkole przeprowadzono  m.in.; lekcje otwarte z matematyki oraz informatyki.

IMG_4932

Lekcja z metamatematyki, nauczyciel pani Anna Nożyńska. Lekcja dotyczyła klasyfikacji trójkątów.

Lekcja z informatyki z wykorzystaniem tablicy multimedialnej oraz robotów.

TIK w praktyce

Nowoczesne tablice interaktywne, projektory, tablety itp.; służą do kreowania lekcji z wykorzystaniem wszelakich narzędzi z zakresu TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnych).

W SP Nr 112 w ramach programu zostały podjęte następujące działania;

nauczyciele z poszczególnych zespołów uczestniczyli w  szkoleniach i warsztatach z zakresu narzędzi TIK;

dnia 8 grudnia 2018 r. odbyły się bezpłatne warsztaty Toruńska Mobilna w SSP Nr 11. W zajęciach uczestniczyło liczne grono pedagogiczne z SP 112, między innymi przedstawiciele zespołów przedmiotowych. W czasie zajęć praktycznych pokazano jak korzystać z potrzebnych, sprawdzonych i atrakcyjnych dla uczniów aplikacji. Aplikacje zostały dobrane tak, aby można było z nich korzystać na wszystkich przedmiotach już od najmłodszych klas szkoły podstawowej.

część nauczycieli uczestniczyła w bezpłatnych szkoleniach  w ośrodku OEIiZK oraz WCIES, z używania tablicy interaktywnej na lekcji;

nauczyciele zostali zaproszeni 17 grudnia do uczestnictwa w spotkaniu, którego celem było podzielnie się treścią zdobytą na szkoleniu Toruńska Mobilna. Prezentowana była aplikacja ActionBound;

W ramach Aktywnej Tablicy nauczyciele mają możliwość przeprowadzenia zajęć z wykorzystywaniem narzędzi TIK.
Korzyści jakie wynikają dla szkoły i uczniów z programu to ciekawsze, bardziej dynamiczne lekcje, wykorzystujące cyfrowe technologie. Nauczyciele podczas lekcji pokazują uczniom w jaki sposób mogą wykorzystać  najnowsze urządzenia multimedialne do zdobycia wiedzy.

Aktywna Sieć

 

Tablica interaktywna stała się nieodłączną pomocą dydaktyczną w nauczaniu . Wielu nauczycieli korzysta z niej w celu wyświetlania multibooków, dzięki czemu dzieci własną pracę mogą porównać z tablicą, lub nawet samodzielnie podchodzić i rozwiązywać na niej zadania. W klasach 1 sprawdził się interaktywny elementarz z lat poprzednich na platformie ielemenatrz.pl, gdzie oprócz zadań na znajdywanie poznawanych liter były także wzory po których, można było pisać litery pod bacznym okiem nauczyciela powiększonej liniaturze. Tablice również, wspierały naszą nauczycielską pracę w edukacji muzycznej. Dostępność interesujących programów i gier urozmaicały lekcje muzyki i pomagały poznawać instrumenty bądź, własności nut i dźwięków. W tym dużą pomoc niosła platforma Scholaris.pl. Nawet edukacja zdrowotna zyskała nowy wymiar, gdyż wiele niedostępnych elementów w klasie można było wyświetlić na tablicy np. dotyczącą budowy roweru i tego jak bezpiecznie poruszać się po drogach. TIK także wspiera wymianę doświadczeń wśród nauczycieli. Z powodu różnych godzin prac,y została uruchomiona platforma padlet gdzie nauczyciele zamieszczają sprawdzone propozycje wycieczek, warsztatów, linki do kontaktu z firmami i własne wrażenia z tych miejsc.

AKTYWNA TABLICA

aktywna

W lipcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły za granicą.

Szkoła Podstawowa nr 112 im.Marii Kownackiej Warszawa przystąpiła w roku szkolnym 2018/ 2019 do rządowego programu „Aktywna Tablica”. W ramach projektu zostały zakupione sprzęty umożliwiające naukę z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązuje się do zrealizowania następujących zadań:

 1. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach
  i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 2. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  • zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 • wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
 • wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;
 • przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1–4 oraz:
 • ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
 • charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
 • wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;
 • udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica

Szanowni Nauczyciele w ramach szkolnych zespołów przedmiotowych (zespół humanistyczny, zespól matematyczno- przyrodniczy, zespół edukacji wczesnoszkolnej, zespół języków obcych) prosimy o wybranie przedstawicieli, którzy zrealizują zajęcia otwarte z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz innych narzędzi TIK (komputer, laptop, tablet itp.)

Celem zajęć jest wykorzystanie nowatorskich rozwiązań programowych  i metodycznych podczas lekcji przez nauczycieli uczących w salach wyposażonych
w pomoce dydaktyczne dzięki programowi „Aktywna Tablica”

W ramach projektu zapraszamy wszystkich nauczycieli SP 112 do rozwijania kompetencji poprzez szkolenia oferowane przez OEIIZK:

https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/

oraz rejestrację i skorzystanie ze szkoleń online na platformie:

https://etwinning.pl/tydzien-z-tablica-interaktywna/

 

Koordynatorzy szkolni SP 112

Renata Rudnica

Ewa Bielska